Chi tiết

Rott dòng đại từ 65 đến 90 ngày tuổi, thuần chủng