Rott đẹp 70 ngày tuổi

Chi tiết

Rott đẹp 70 ngày tuổi. Đã tiêm vacxin đầy đủ